Nakhonnayok Management Cockpit  
ตัวชี้วัด
หน้าหลัก
การแก้ไขปัญหาความยากจน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
การท่องเที่ยวของจังหวัด
ไข้หวัดนก
การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
การมีงานทำของประชากร ในจังหวัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
การแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การใช้อินเตอร์เนตของ โรงเรียน

 

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

33 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของจังหวัด

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ตัวชี้วัด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วย เปอร์เซนต์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. ตัวชี้วัด การท่องเที่ยวของจังหวัด 4. ตัวชี้วัดไข้หวัดนก

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 6. ตัวชี้วัด การมีงานทำของประชากรในจังหวัด

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. ตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณ 8. ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. ตัวชี้วัด การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 10. ตัวชี้วัด การใช้อินเตอร์เนตของโรงเรียน

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วย เปอร์เซนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จังหวัดนครนายก
ปรับปรุงข้อมูล โดย กลุ่มงานข้อมูลและการสื่อสาร จ. นครนายก

Solutions by: www.ezynow.net